RODO

Klauzula informacyjna dla klientów, pracowników i kontrahentów Przychodni Weterynaryjnej HOŁDOWAŃSCY

RODO czyli Ogólne rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych

Od 25 maja 2018 w Polsce i we wszystkich pozostałych krajach Unii Europejskiej obowiązuje rozporządzenie, które reformuje aktualne regulacje związane z przetwarzaniem danych osobowych. Swoim zasięgiem obejmuje wszystkie podmioty, zarówno publiczne jak i prywatne, które przetwarzają dane osobowe.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. O ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem przekazanych przez Państwa danych osobowych w ramach umów zawieranych z Przychodnią Weterynaryjną HOŁDOWAŃSCY. jest Przychodnia Weterynaryjna S.c. z siedzibą w Świdnicy przy ul. Żeromskiego 10A, 58-100 Świdnica (zwaną dalej PW HOŁDOWAŃSCY). Jeżeli w ramach umowy przekazali nam Państwo dane osobowe członków swoich rodzin, swoich pracowników lub współpracowników, informujemy, iż niniejsza klauzula informacyjna ma zastosowanie także do nich i powinna zostać przez Państwa im udostępniona.
 2. Dane przetwarzane będą zgodnie z RODO.
 3. Przekazane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonywania umowy, w celu realizacji innych świadczeń na podstawie udzielonej zgody, w wykonaniu obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów oraz dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez PW HOŁDOWAŃSCY, w tym w szczególności w celu realizacji umowy, rozpatrywania reklamacji oraz ustalenia, dochodzenia i obrony wzajemnych roszczeń – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) i f) RODO.
 4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy lub do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z umowy lub do czasu przedawnienie ewentualnych roszczeń wynikających z zawartych umów.
 5. Odbiorcami Państwa danych osobowych będzie Przychodnia Weterynaryjna HODŁDOWAŃSCY, będą podmioty powiązane z Przychodnią Weterynaryjną HOŁDOWAŃSCY (w szczególności wspólnicy Przychodni Weterynaryjnej spółki cywilnej prowadzący działalność gospodarczą), podmioty świadczące usługi na rzecz Przychodni Weterynaryjnej HOŁDOWAŃSCY (np. firmy informatyczne, lekarze kontraktowi) oraz podmioty współpracujące z Przychodnią Weterynaryjną HOŁDOWAŃSCY (np, laboratoria, lekarze specjaliści).
 6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w razie uznania, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy określające sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych.
 8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne i wynika z zawartej umowy ilub prowadzonej współpracy gospodarczej, a konsekwencją niepodania danych może być częściowa lub całkowita niemożność wykonywania umowy przez Przychodnię Weterynaryjną HOŁDOWAŃSCY.
 9. Mogą Państwo skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych, wysyłając wiadomość na adres e-mail przychodnia997@wp.pl lub wysyłając pismo na adres: Przychodnia Weterynaryjna S.c. 58-125 Pszenno, ul. Kwiatowa 27. Dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z wdrożeniem RODO dostępne są w Oświadczeniu dotyczącym prywatności dostępnym na stronie www.weterynarz.swidnica.pl

Przychodnia Weterynaryjna HOŁDOWAŃSCY jest lokalną firmą świadczącą specjalistyczne usługi weterynaryjne. Wszystkie decyzje dotyczące prywatności, ochrony danych osobowych i innych procedur dotyczących bezpiecznego przetwarzania danych podejmowane są przez kadrę zarządzającą.

Administratorem danych jest Przychodnia Weterynaryjna S.c. z siedzibą w Świdnicy przy ul. Żeromskiego 10A, 58-100 Świdnica, NIP: 884-275-11-71 (dalej zwana: PW HODŁOWAŃSCY), która gromadzi dane osobowe oraz decyduje o celu i środkach przetwarzania.

Niniejsze oświadczenie dotyczące prywatności opisuje czynności przetwarzania danych podejmowane przez Przychodnię weterynaryjną HOŁDOWAŃSCY jako administratora danych, który gromadzi dane osobowe klientów, dostawców, kontrahentów lub pracowników i podejmuje decyzje o celu i środkach ich przetwarzania. Niniejsze oświadczenie dotyczące prywatności opisuje także, w jaki sposób Przychodnia weterynaryjna HOŁDOWAŃSCY działa w charakterze podmiotu przetwarzającego, tj. w jaki sposób angażuje się w przetwarzanie danych w imieniu swoich klientów lub partnerów w oparciu o przekazane przez nich instrukcje.

Niniejsze oświadczenie dotyczące prywatności odnosi się do wszystkich procesów w Przychodni weterynaryjnej HOŁDOWAŃSCY, w tym stron internetowych, systemów IT i innych produktów i usług oznaczonych firmowanych marką Przychodni weterynaryjnej HOŁDOWAŃSCY. W przypadku gdy na stronie internetowej znajduje się inne oświadczenie na temat prywatności, wtedy obowiązuje takie konkretne oświadczenie.

Z przykrością informujemy, że brak zgody na postanowienia niniejszego oświadczenia dotyczącego prywatności uniemożliwi Przychodni weterynaryjnej HOŁDOWAŃSCY świadczenie różnych usług na Państwa rzecz.

Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania żyjącej osoby fizycznej. Różne pojedyncze informacje, które w połączeniu mogą umożliwić identyfikację danej osoby, również stanowią dane osobowe. Jeżeli nasza firma określa cel, który pragniemy osiągnąć i który obejmuje przetwarzanie danych osobowych, wtedy działamy w charakterze administratora danych.

Przetwarzanie danych osobowych przez nas jest niezbędne w celu przygotowywania lub realizacji umów, które zawarliśmy lub zamierzamy zawrzeć, dostarczania klientom usług i produktów, a także oferowania im spersonalizowanych ofert. Obejmuje to (między innymi) świadczenie usług w ramach różnych inicjatyw, takich akcja – sterylizacja, itp.

Przychodnia weterynaryjna HOŁDOWAŃSCY gromadzi i przetwarza dane osobowe klientów, pracowników i sprzedawców w ramach prowadzenia działalności oraz w związku z realizacją naszego strategicznego celu – stać się najczęściej wybieranym, regionalnym dostawcą usług weterynaryjnych. Poniżej przedstawiamy listę osób, których dane dotyczą, których dane osobowe gromadzimy i przetwarzamy:

Dotychczasowi i potencjalni klienci

W celu świadczenia usług, zarządzania relacjami z klientami, konsultowania sposobu leczenia zwierząt oraz realizacji obietnic złożonych dotychczasowym lub potencjalnym klientom, Przychodnia weterynaryjna HOŁDOWAŃSCY potrzebuje informacji na temat Twojej tożsamości, roli jako użytkownika naszych usług i produktów, a także informacji, w jaki sposób się z Tobą skontaktować lub jaka jest Twoja rola jako osoby do kontaktu. Główne powody przetwarzania tych informacji to:

 • Przygotowywanie oraz realizacja umów zawartych z klientami oraz dostarczanie klientom ofert i informacji na ich prośbę
 • Realizacja usług zapisanych w umowie pomiędzy Przychodnia weterynaryjną HOŁDOWAŃSCY a zaangażowaną stroną
 • Zapewnianie wsparcia osobom korzystającym z naszych produktów i usług. Ciągłe ulepszanie usług dzięki informacjom zwrotnym od klientów
 • Zapobieganie niewłaściwemu wykorzystywaniu naszych produktów i usług, w tym celu wykorzystywany jest zapis z monitoringu CCTV
 • Zapewnianie odpowiednich standardów w zakresie zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska
 • Fakturowanie, przetwarzanie zakupów, dokonywanie płatności oraz realizacja innych zadań finansowych
 • Przekazywanie klientom ofert produktów i usług
 • Obsługa zapytań kredytowych dla użytkowników, którzy złożyli wnioski rozłożenie płatności na raty, w tym te wymagające oceny kredytowej przez podmioty współpracujące
 • Administrowanie i zarządzanie zamówieniami zbiorczymi
 • Zapewnianie możliwości uczestnictwa w różnorodnych działaniach marketingowych organizowanych przez Przychodnię weterynaryjną HOŁDOWAŃSCY

W celu rozszerzenia naszego zasięgu na rynku będziemy realizować swoje uzasadnione interesy oraz przetwarzać dane potencjalnych klientów na potrzeby prowadzenia działań marketingowych. Aby dostarczać potencjalnym klientom interesujące ich treści, Przychodnia weterynaryjna HOŁDOWAŃSCY będzie przetwarzać dane osobowe potencjalnych klientów zebrane podczas rozmów i konsultacji, a także dane osób, które wyraziły zainteresowanie otrzymywaniem ofert od Przychodni weterynaryjnej HOŁDOWAŃSCY.

Podstawę prawną dla działań wymienionych powyżej stanowi zgoda, umowa oraz uzasadnione interesy.

Dotychczasowi i potencjalni pracownicy

Jeżeli jesteś pracownikiem lub współpracownikiem Przychodni weterynaryjnej HOŁDOWAŃSCY, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu realizacji zawartej pomiędzy nami umowy oraz w celu przestrzegania przepisów ustawowych, takich jak prawo pracy, prawo podatkowe oraz inne przepisy. Będziemy realizować takie działania na podstawie umowy i obowiązku prawnego, a ponadto będziemy zapewniać odpowiednie okresy przechowywania przetwarzanych danych.

Jeżeli szukasz pracy w Przychodnie weterynaryjnej HOŁDOWAŃSCY, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu określenia, do jakiego stopnia Twoje umiejętności odpowiadają stanowisku, na które aplikujesz oraz w celu kontaktowania się z Tobą. Będziemy realizować takie działania na podstawie umowy i obowiązku prawnego, a ponadto będziemy zapewniać odpowiednie okresy przechowywania przetwarzanych danych.

Sprzedawcy i partnerzy

Będziemy przetwarzać dane osobowe osób fizycznych reprezentujących naszych dostawców i partnerów biznesowych w związku z realizacją naszych uzasadnionych interesów, do których należy pozyskiwanie nowych klientów, realizacja zakupów, a także w celu realizacji umów pomiędzy Przychodnią weterynaryjną HOŁDOWAŃSCY a kontrahentami.

Podstawą prawną takiego przetwarzania są uzasadnione interesy. W takim wypadku przetwarzamy dane osobowe wyłącznie w celu realizacji umowy z klientem, w okresie obowiązywania takiej umowy i z zachowaniem stosownego ustawowego okresu przechowywania takich danych po wygaśnięciu umowy.

Osoby odwiedzające nasze przychodnie oraz rejestracja wizyt

Aby spełnić normy w zakresie zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska oraz realizować nasze uzasadnione interesy, a także chronić tajemnice przedsiębiorstwa oraz pracowników, klientów i inne osoby, możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w wyniku instalacji monitoringu CCTV w naszych przychodniach. Osoby fizyczne zostaną powiadomione o takich działaniach, jeśli będą one prowadzone w szczególności poprzez stosowne znaki graficzne wskazujące na monitoring w przychodniach. Nagrania z monitoringu CCTV będą przechowywane w okresie przechowywania czyli w ciągu 30 dni.

Dodatkowo, w celu ochrony naszych obiektów, pracowników i informacji poufnych, monitorujemy dostęp do obiektów. Będziemy przetwarzać dane osób odwiedzających nasze przychodnie w szczególności poprzez proces rejestracji i rezerwacji wizyt. Rejestracja i rezerwacja terminów wizyt mogą być prowadzone również telefonicznie, za pomocą programów komputerowych, usług przetwarzania w chmurze, za pomocą usług telekomunikacyjnych (telefon, sms, mms) oraz komunikacji elektronicznej (strona facebook, poczta elektroniczna, komunikatory internetowe).

Podstawa prawna

Jakiekolwiek przetwarzanie danych osobowych jest dozwolone wyłącznie w oparciu o odpowiednie podstawy prawne określone w art. 6 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Poniżej przedstawiamy podstawy prawne, zgodnie z definicją podaną w RODO, stosowane w przypadku przetwarzania danych osobowych przez Przychodnię weterynaryjną HOŁDOWAŃSCY:

 • Zgoda: osoba fizyczna udzieliła wyraźnej zgody na przetwarzanie jej danych osobowych w konkretnym celu.
 • Umowa: przetwarzanie jest niezbędne z uwagi na umowę zawartą z osobą fizyczną lub ze względu na to, że osoba fizyczna złożyła wniosek o podjęcie konkretnych kroków przed zawarciem umowy
 • Obowiązek prawny: przetwarzanie jest niezbędne w celu zachowania zgodności z przepisami prawa (z wyłączeniem zobowiązań umownych).
 • Uzasadnione interesy: przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji uzasadnionych interesów danego podmiotu lub osoby trzeciej, chyba że istnieje uzasadniony powód, aby chronić dane osobowe danej osoby fizycznej, który przeważa nad takimi uzasadnionymi interesami.

Zasadniczo Przychodnia weterynaryjna HOŁDOWAŃSCY gromadzi Twoje dane osobowe bezpośrednio od Ciebie, co oznacza, że przekazałeś/-aś nam te dane dobrowolnie w celu otrzymania określonych produktów lub usług lub zawarcia z nami umowy. Czasem możemy gromadzić informacje na Twój temat od osób, które są z Tobą bezpośrednio powiązane – np. członek Twojej rodziny, opiekujący się Twoim zwierzęciem, podczas Twojej nieobecności rejestruje Twoje zwierzę do lekarza podając Twoje dane jako właściciela bądź osoby kontaktowej. Ponadto Twój wizerunek może być zarejestrowany w naszych systemach monitoringu CCTV.

Gromadzimy informacje, jakie użytkownik aktywnie wysyła nam za pośrednictwem naszych stron internetowych, stron prowadzonych w portalach społecznościowych (np. Facebook), takie jak imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu. Gromadzimy również dane na temat interakcji pomiędzy użytkownikami a naszymi stronami internetowymi,. Te dane mogą być również gromadzone za pośrednictwem między innymi takich usług jak Google Analytics Solutions.

Przekazywanie danych podmiotom zewnętrznym

Przychodnia weterynaryjna HOŁDOWAŃSCY może korzystać z usług zewnętrznych dostawców w celu administrowania określonymi działaniami w naszym imieniu. Należy do nich na przykład realizacja zakupów, przetwarzanie płatności przy użyciu kart kredytowych, sprawdzanie zdolności kredytowej, windykacja należności, wysyłanie wiadomości e-mail i przesyłek pocztowych, analizowanie korzystania z naszych stron internetowych oraz umożliwianie użytkownikom połączenia z siecią społecznościową. W celu realizacji takich usług możemy być zmuszeni przekazać Twoje dane osobowe odpowiednim partnerom biznesowym, ale wyłącznie w zakresie koniecznym do realizacji usług, jakie dany partner świadczy w naszym imieniu oraz z zapewnieniem, że partnerzy przestrzegają zasad ochrony danych.

Przychodnia weterynaryjna HOŁDOWAŃSCY może przekazywać Twoje dane osobowe podmiotom zewnętrznym w następujących przypadkach:

Dostawcy, sprzedawcy i partnerzy biznesowi

Możemy przekazywać Twoje dane osobowe partnerom biznesowym lub dostawcom w uzasadnionych przypadkach związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem, kiedy pozwalają na to przepisy ustawowe lub kiedy wyraziłeś/-aś zgodę na taką wymianę danych. Na przykład część przestrzeni dyskowej Przychodni weterynaryjnej HOŁDOWAŃSCY może być wynajęta od jednego z naszych dostawców, a w efekcie, pod względem technicznym, część danych osobowych może zostać przekazana dostawcom zewnętrznym. W takich sytuacjach Przychodnia weterynaryjna HOŁDOWAŃSCY oraz odpowiedni partner biznesowy mogą udostępniać sobie nawzajem Twoje dane osobowe w celu realizacji usługi lub dostawy produktu.

Organy publiczne

Organy publiczne, takie jak urzędy skarbowe, policja, sądy i inne organy państwowe, mogą prosić Przychodnię weterynaryjną HOŁDOWAŃSCY o dostarczenie danych zgromadzonych na Twój temat. Przychodnia weterynaryjna HOŁDOWAŃSCY będzie realizować takie wnioski od organów publicznych i instytucji rządowych wyłącznie wtedy, gdy istnieją odpowiednie podstawy prawne do realizacji danego wniosku.

Społeczności użytkowników

Jeżeli angażujesz się w komentowanie lub wyrażanie opinii w mediach społecznościowych, gdzie takie informacje mogą zostać odczytane i wykorzystane przez każdą osobę, która ma dostęp do danej społeczności, w celach będących poza naszą kontrolą, Przychodnia weterynaryjna HOŁDOWAŃSCY nie ponosi odpowiedzialności za treści, jakie umieszczasz w takich społecznościach.

Usługi Google Analytics i reCaptcha

Strony internetowe Przychodni weterynaryjnej HOŁDOWAŃSCY mogą korzystać z usługi Google Analytics w celu gromadzenia danych na temat tego, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych stron. Dane te gromadzone są głównie za pośrednictwem usług dostarczanych przez Google Analytics i zastosowanie mają ich warunki.

W celu ochrony przed nieodpowiednim korzystaniem możemy używać Google Invisible reCAPTCHA, które pobiera informacje na temat sprzętu komputerowego i oprogramowania, na przykład dane urządzenia oraz wyniki kontroli integralności, a także unikalne identyfikatory on-line, na przykład adres IP, i wysyła te dane do Google w celu przeprowadzenia analizy.

Korzystając z tego serwisu, wyrażasz zgodę na przekazywanie danych osobowych Google Analytics w celu kontroli integralności oraz w celu wdrożenia środków niezbędnych do bezpiecznego korzystania ze strony internetowej.

Pliki cookie sieci społecznościowych firm zewnętrznych

Sieci społecznościowe firm zewnętrznych dostarczające interaktywne wtyczki w celu udostępnienia funkcji sieci społecznościowych – na przykład połączenia z portalem Facebook – na stronach internetowych mogą korzystać z plików cookie, aby zbierać informacje na temat tego, w jaki sposób korzystasz z naszych stron internetowych i aplikacji. To, w jaki sposób osoba trzecia korzysta z tak zgromadzonych danych, zależy od polityki prywatności sieci społecznościowej, która jest dostępna na stronach internetowych odpowiednich podmiotów. Przychodnia weterynaryjna HOŁDOWAŃSCY zachęca do zapoznania się również z politykami prywatności firm zewnętrznych.

Zaangażowane osoby trzecie mogą stosować różne metody śledzenia, w tym pliki cookie, aby osiągać własne cele biznesowe poprzez zestawianie i łączenie informacji na temat tego, w jaki sposób korzystasz z naszych stron, z innymi danymi osobowymi, jakie te osoby trzecie zgromadziły na Twój temat. Ponadto możemy pozyskiwać i wykorzystywać informacje analityczne i statystyczne z sieci społecznościowych firm zewnętrznych w celu oceny działania i skuteczności treści, jakie umieszczamy w mediach społecznościowych, na przykład poprzez pomiar liczby odsłon i kliknięć treści promowanych przez Przychodnię weterynaryjną HOŁDOWAŃSCY.

Serwisy firm zewnętrznych  i kanały mediów społecznościowych, w których jesteśmy obecni, podlegają politykom prywatności poszczególnych serwisów.

Przychodnia weterynaryjna HOŁDOWAŃSCY może przetwarzać następujące dane osobowe na Twój temat:

 • Informacje ogólne i dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail i adres
 • Dane demograficzne, takie jak data urodzenia, płeć
 • Numer PESEL, NIP, REGON
 • Informacje zwrotne na temat naszych usług i produktów
 • Informacje na temat posiadanych przez Ciebie zwierząt (imiona, daty urodzenia, dokumentacja medyczna zwierząt)
 • Różne wnioski, jakie składasz do naszej przychodnia
 • Zdjęcia lub filmy, na których jesteś widoczny/-a, nagrane w naszych przychodniach lub w trakcie organizowanych przez nas wydarzeń
 • Treści, jakie umieszczasz na naszych stronach internetowych, w aplikacjach, oraz na stronach w mediach społecznościowych, na przykład zdjęcia lub filmy
 • Informacje finansowe, takie jak informacje na temat Twojego rachunku bankowego, karty kredytowej lub ratingu kredytowego
 • Śledzenie informacji aktywnie wysyłanych nam za pośrednictwem naszych stron internetowych, aplikacji i podstawowych usług on-line.
 • Informacje na temat poprzedniego zatrudnienia i wykształcenia, takie jak tytuł, stanowisko, obowiązki, historia i zainteresowania w kontekście zawodowym
 • Informacje, jakie upubliczniłeś/-aś i dobrowolnie przekazałeś/-aś w mediach społecznościowych firm zewnętrznych.

Jako administrator Przychodnia weterynaryjna HOŁDOWAŃSCY nie przetwarza wrażliwych danych osobowych w celu dostarczania towarów i usług, ale w niektórych przypadkach jesteśmy zobowiązani przetwarzać takie dane, aby wypełnić swoje prawne i etyczne obowiązki. Wrażliwe dane osobowe mogą być gromadzone przede wszystkim w następujących przypadkach:

 • Jeżeli jesteś pracownikiem i przebywasz na zwolnieniu lekarskim, możemy przetwarzać pewne wrażliwe informacje dotyczące Twojego stanu zdrowia zgodnie z przepisami prawa pracy. Będziemy prowadzić takie działania zgodnie z polskim prawem
 • Jeżeli jesteś osobą fizyczną i uległeś/-aś wypadkowi na terenie naszych obiektów, możemy być zobowiązani do przetwarzania danych na temat Twojego stanu zdrowia, aby spełnić normy dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska, a także zarejestrować dane zdarzenie, aby uniknąć tego rodzaju sytuacji w przyszłości

Dane osobowe w Przychodnie weterynaryjnej HOŁDOWAŃSCY są przetwarzane w bezpieczny i chroniony sposób. Dokładamy wszelkich starań, aby upewnić się, że wszelkie systemy informatyczne budowane, integrowane, nabywane czy ogólnie używane w Przychodnie weterynaryjnej HOŁDOWAŃSCY są zgodne z zasadą poszanowania prywatności od samego początku w celu maksymalizacji bezpieczeństwa oraz zabezpieczenia przetwarzania danych osobowych. Ograniczamy dostęp do danych osobowych wyłącznie do tych osób, które potrzebują do nich dostępu. Dla pracowników zajmujących się przetwarzaniem danych osobowych w Przychodni weterynaryjnej HOŁDOWAŃSCY dostępne są stosowne wytyczne.

W przypadku gdy do przetwarzania danych angażujemy podmiot przetwarzający, bardzo dokładnie oceniamy partnerów biznesowych, którym przekazujemy Twoje dane, aby upewnić się, że przestrzegają oni obowiązujących przepisów w zakresie ochrony danych.

Dane osobowe nie są przetwarzane dłużej niż jest to konieczne. Standardowy okres przechowywania danych może różnić się w zależności od umów, uzasadnionych interesów naszej przychodni lub wymogów ustawowych ustanawiających inny okres (np. prawa dotyczące archiwizacji dokumentacji medycznej, dokumentacji finansowej, dokumentacji pracowniczej i inne).

Przychodnia weterynaryjna HOŁDOWAŃSCY może zlecać usługodawcom będącym osobami trzecimi działanie w charakterze podmiotów przetwarzających dane osobowe w następujących celach: wysyłanie faktur, przechowywanie danych, obsługa relacji z klientami, badania marketingowe, dostarczanie rozwiązań CCTV, weryfikacja zdolności kredytowej, obsługa prawna, obsługa księgowa oraz windykacja należności, zarządzanie danymi pracowników oraz w innych celach.

Masz prawo zgłosić żądanie dostępu do Twoich danych osobowych, jakie przechowujemy, ale przed wydaniem takich informacji musimy upewnić się, kim jesteś. Masz prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, wycofania zgody, żądania usunięcia lub poprawienia swoich danych osobowych lub przenoszenia danych.

Jeżeli chcesz zażądać dostępu do danych, ich usunięcia lub poprawienia lub złożyć sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych lub skorzystać z prawa do przenoszenia danych skontaktuj się z nami telefonicznie lub drogą mailową.

Jeżeli przeglądasz sieć i wolisz, żeby wizyta na naszej stronie internetowej nie wiązała się z przetwarzaniem danych osobowych przez pliki cookies, zalecamy włączenie trybu prywatnego w przeglądarce internetowej.

Ponadto przysługuje Ci prawo do złożenia skargi do organów ds. ochrony danych w sprawie przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.

Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych, wysyłając wiadomość na adres e-mail przychodnia997@wp.pl lub wysyłając pismo na adres:

Przychodnia weterynaryjna HOŁDOWAŃSCY

ul. Kwiatowa 27

58-125 Pszenno

Szczegółowe dane kontaktowe na stronie Kontakt

Niniejsze oświadczenie może być okresowo uaktualniane. Osoby odwiedzające nasze strony internetowe mogą w każdej chwili uzyskać dostęp do aktualnej polityki znajdującej się na stronie.

Niniejsze oświadczenie dotyczące prywatności wchodzi w życie od dnia 25 maja 2018 r.

adminRODO